Základy farmakológie

Farmakológia

Farmakológia je náuka o liečivách (farmakon - z gr. liečivo, logos - náuka).

Liek

Liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravených technologickým procesom do liekovej formy, určených na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvnenie fyziologických funkcií.

Význam lieku

Liek má význam v akútnej alebo chronickej liečbe ochorení. Je dôležitý na udržanie zdravia človeka a na boj s ochoreniami. Treba však poznamenať, že je dôležité vyhýbať sa nadmernému užívaniu liekov a ich dlhodobému užívaniu, ak je to možné. Lieky nenahrádzajú zdravú stravu a celkový zdravý životný štýl.

Existuje celá škála liekov, ktorá lieči alebo pomáha urýchliť liečiť ochorenia (napr. antibiotiká), avšak existujú i lieky, ktoré nie je výhradne nutné užívať (napr. hormonálna antikoncepcia) a lieky, ktoré ochorenie neliečia, ale iba udržiavajú zdanlivý ''zdravý'' stav a cielene zabraňujú prepuknutiu príznakov ochorenia. Pri ich užívaní ochorenie v tele ďalej pretrváva, iba sme potlačili jeho nepríjemné prejavy.

Medzi poslednú skupinu patrí najväčšie množstvo liečiv - antihypertenzíva (lieky na vysoký krvný tlak), antidiabetiká (lieky na cukrovku), lieky na zníženie cholesterolu, lieky na srdce (betablokátory), lieky ovplyvňujúce činnosť štítnej žľazy (Euthyrox), lieky na liečbu autoimunitných ochorení (kortikosteroidy) a i.

Farmakokinetika

Farmakokinetika študuje, čo robí organizmus lieku. Zahŕňa procesy absorpcie, distribúcie, metabolizmu a vylučovania liečiv a ich vzťah k farmakologickým a toxickým účinkom liečiv.

Farmakodynamika

Farmakodynamika študuje, čo robí liek organizmu. Zahŕňa mechanizmy účinku liečiv, mechanizmy tolerancie liečiv a nežiadúce účinky liečiv.

Dávka

Dávkou sa označuje merateľné množstvo aplikovanej liečebnej látky. Poznáme viaceré typy dávok:

Terapeutická dávka - dávka lieku, ktorá zabezpečuje požadovaný liečebný efekt

Minimálna dávka - vyvoláva minimálny pozorovateľný liečebný účinok
Maximálna dávka - najvyššia bezpečná dávka lieku vyvolávajúca pozorovateľný účinok
Toxická dávka - prekračuje maximálnu dávku liečiva a má na telo toxické účinky
Letálna dávka - vyvoláva smrť pacienta (individuálna)

Terapeutická šírka

Terapeutická šírka je rozdiel medzi dávkou toxickou a dávkou terapeutickou. Liečivá s malou terapeutickou šírkou sú považované za menej bezpečné a naopak.

Terapeutické okno

Terapeutické okno je rozsah dávok liečiva, kedy sa dosahuje požadovaný liečebný efekt bez nežiadúcich účinkov.

Spôsob podania liečiv

Liečivá možno podať do organizmu viacerými cestami: perorálne (cez ústa), rektálne (cez konečník), intravesikálne (do močového mechúra), intranasálne (do nosa), do oka, do ucha, povrchovo (cez kožu), intravenózne (do žily), intramuskulárne (do svalu), subkutánne (podkožne), intrakutánne (do kože), inhalačne, intraoseálne (do kosti), intratekálne (do likvoru), intrakardiálne (do srdca).

Ovplyvnenie účinku liečiv

Na účinok liečiva vplývajú vonkajšie i vnútorné faktory.

Vonkajšie faktory

Medzi vonkajšie faktory, ktoré vplývajú na účinok a efekt liečiva patrí potrava (objem, kvalita potravy, čas príjmu potravy), forma liečiva (tablety, injekcia, čípky), alkohol (vysoký príjem alkoholu zvyšuje absorpciu liečiv, čo má za následok riziko vzniku toxickej až letálnej dávky, pri chronickom príjme sa naopak znižuje účinok liečiv), fajčenie (zníženie účinku niektorých liečiv), faktory životného prostredia a ďalšie.

Vnútorné faktory

Medzi vnútorné faktory, ovplyvňujúce účinok liečiv patrí pohlavie (vplyv menštruácie, tehotnosti, hormónov), vek (vo vyššom veku je väčšinou znížená absorpcia liečiv, znížená aktivita enzýmov, znížená činnosť pečene a obličiek), stav pacienta (zdravie/ ťažké ochorenie), genetické faktory, nervový systém (vplyv sympatika a parasymaptika), dĺžka pobytu liečiva v tráviacom trakte, vylučovanie liečiva a ďalšie.

Typy liečiv (lieková forma)

Tuhé liečivá

tablety, prášky, kapsule, granuláty

Polotuhé liečivá

masti, krémy, pasty, čípky, náplasti

Tekuté liečivá

roztoky, sirupy, kvapky, emulzie, suspenzie, injekcie, očné inštalácie

Metabolizmus liečiv

Lieky sa metabolizujú predovšetkým v pečeni a z tela sa vylučujú von obličkami. Je dôležité, aby tieto orgány správne fungovali, inak môže liek vyvolať toxické účinky, pretože sa nedokáže zmetabolizovať. Lieky zároveň pri dlhodobom alebo nárazovom užívaní môžu poškodzovať pečeň a obličky, čo má za následok zníženie ich funkcií. Schopnosť orgánov eliminovať, odstrániť liek z krvného obehu sa označuje pojmom klírens. Zodpovedá objemu tekutiny, ktorá sa kompletne očistí od lieku za jednotku času.

Interakcie liečiv

Pri užití kombinácie liečiv sa niektoré liečivá môžu v organizme vzájomne ovplyvňovať, čo môže mať za následok zvýšenie ich účinku. Účinok lieku sa môže zdvojnásobiť (napr. užitie paralenu spolu s kodeínom - sirupy od kašľa), kumulovať (napr. lokálne anestetiká) alebo i mnohonásobne znásobiť (napr. užitie barbiturátov - sedatíva spolu s alkoholom). Kombinácia liečiv môže vyvolať zvýšený liečebný účinok alebo naopak toxický až letálny účinok (kombinácia barbiturátov s alkoholom).

Vedľajšie účinky liečiv

Liečivá sú síce považované za bezpečné, no každé liečivo môže vyvolať celú škálu nežiadúcich účinkov, ktoré sa môžu prejaviť okamžite alebo s odstupom času po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch užívania. Nežiadúce účinky môžu byť závislé i nezávislé na užitej dávke. Časť nežiadúcich účinkov liekov sa objavuje po ukončení liečby - označuje sa ako syndróm z vynechania. Z hľadiska intenzity delíme nežiadúce účinky na mierne (bez nutnosti zmeny liečby), stredne závažné (zmena liečby) a vážne.