Lieky - krvný tlak

Vložte svoj text

Liečba vysokého krvného tlaku

O vysokom krvnom tlaku hovoríme, pokiaľ je hodnota systolického tlaku vyššia ako 140 mmHg a hodnota diastolického tlaku vyššia ako 90 mmHg. Vysoký krvný tlak predstavuje riziko rozvoja ďalších srdcovo -cievnych komplikácií ako srdcový infarkt a cievna mozgová príhoda.

Pomocou liekov sa vysoký krvný tlak nedá vyliečiť, iba sa ''umelo'' udržuje na stabilnej hodnote, preto u väčšiny ľudí pretrváva vysoký krvný tlak celoživotne. Ak chceme vysoký krvný tlak vyliečiť, nemožno sa spoliehať na farmakologické liečivá. Dôležité je vykonať zmeny v životnom štýle: zdravé stravovanie, dostatočný pravidelný pohyb, vyhýbanie sa stresu, pitie dostatku tekutín a obmedzenie solenia.

Farmakologická liečba krvného tlaku zahŕňa viaceré skupiny liekov - ACE inhibítory, betablokátory, blokátory vápnikových kanálov, diuretiká, sartany, alfa1 blokátory a ďalšie. Na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku krvi je u väčšiny pacientov potrebné použiť kombináciu liekov.

ACE inhibítory

ACE inhibítory alebo tiež inhibítory enzýmu angiotenzín - konvertáza sú skupinou liečiv určených predovšetkým na liečbu vysokého tlaku krvi a srdcového zlyhávania. Princíp pôsobenia týchto liečiv je založený na ich ovplyvnení systému renín - angiotenzín - aldosterón, ktorý je zodpovedný za riadenie a stabilizovanie tlaku krvi. Znižujú krvný tlak, zlepšujú hospodárenie s vodou (zníženie opuchov) a uľavujú od príznakov srdcového zlyhávania. Zaraďujeme k nim kaptopril, enalapril, ramipril a ďalšie liečivá.

Indikácie

ACE inhibítory sa používajú predovšetkým na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcového zlyhávania a srdcového infarktu. Okrem toho majú uplatnenie v liečbe diabetickej neuropatie a chronického zlyhávania obličiek.

Nežiadúce účinky

Medzi nežiadúce účinky ACE inhibítorov patrí nízky krvný tlak (hypotenzia), suchý kašeľ, zvýšená hladina draslíka v krvi (hyperkaliémia), bolesť hlavy, závraty (vertigo), zvýšená únava, žalúdočná nevoľnosť a poruchy funkcie obličiek.

Beta blokátory

Významnou skupinou liečiv v liečbe vysokého krvného tlaku sú betablokátory. Pôsobia ako sympatolytiká - rušia účinok sympatikového nervového systému, čím ovplyvňujú viaceré telové systémy i srdce a cievy. Používajú sa tiež na liečbu ischemickej choroby srdca, arytmií a ďalších chorobných stavov. Delia sa na selektívne (vplývajú iba na srdcovo - cievny systém), neselektívne (vplývajú aj na ostatné telové systémy) a betablokátory s kombinovanými účinkami. Zaraďujeme k nim napríklad metoprolol, bisoprolol, propranolol a carvediol.

Indikácie

Betablokátoy sa používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku, na liečbu ischemickej choroby srdca, na liečbu srdcového zlyhania a liečbu arytmií. Mimo toho majú využitie v liečbe zvýšenej činnosti štítnej žľazy, nádoru drene nadobličky, glaukómu, úzkostných stavov, tremoru a ako profylaxia migrény.

Nežiadúce účinky

Medzi nežiadúce účinky betablokátorov patrí pokles srdcového tepu (bradykardia), zmeny plazmatických bielkovín (vzostup VLDL, triacylglycerolov a pokles HDL - paradoxne vyššie kardiovaskulárne riziko), maskovanie príznakov hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi), bronchospazmus (stiahnutie priedušiek), únava, ospalosť, depresia, príznaky z vysadenia liečiva a ďalšie.

Blokátory vápnikových kanálov

Blokátory vápnikových kanálov znižujú tok kalcia cez membránu do bunky a tým spôsobujú dlhodobú dilatáciu (rozšírenie) hladkého svalu. Blokádou vápnikových kanálov klesá vodivosť a inotropia (sila sťahu) srdcového svalu, rozširujú sa koronárne tepny a bránia tak ďalším prejavom ischémie. Ovplyvnením SA a AV uzla potláčajú tachyarytmie. Roztiahnutie ciev v systémovom riečisku spôsobuje pokles tlaku krvi. K blokátorom vápnikového kanála zaraďujeme nifedipín, amlodipín, verapamil a diltiazem.

Indikácia

Používajú na liečbu anginy pectoris, vysokého krvného tlaku a arytmií.

Nežiadúce účinky

Môžu spôsobovať bolesť na hrudi, dýchavičnosť, búšenie srdca, zmeny na EKG, kožné reakcie a i.

Diuretiká

Diuretiká sú liečivá zvyšujúce diurézu (vylučovanie moču). Používajú sa na liečbu opuchov, vysokého krvného tlaku a srdcového zlyhávania. Delíme ich na diuretiká pôsobiace v proximálnom tubule obličiek (acetazolamid), tiazidy (hydrochlórtiazid), diuretiká pôsobiace v Henleho kľučke (furosemid), kálium šetriace diuretiká - znižujú vylučovanie draslíka (spironolakton, amilorid) a osmotické diuretiká - zvyšujú vylučovanie vody (manitol). Diuretiká sú často zneužívané v športe pre zníženie telesnej hmotnosti náhlym úbytkom vody.

Indikácie

Používajú sa na liečbu opuchov, vysokého krvného tlaku, srdcového zlyhávania, na prevenciu obličkovej nedostatočnosti a pri poklese pečeňových funkcií.

Nežiadúce účinky

Užívanie diuretík sa spája s mnohými nežiadúcimi účinkami. Môžu spôsobovať metabolickú acidózu, metabolickú alkalózu, poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy, obličkové kamene, hypokaliémiu (pokles krvného draslíka), hyperkaliémiu (nárast krvného draslíka - život ohrozujúca komplikácia), poruchy centrálneho nervového systému - zmätenosť, ospalosť, hypovolémiu (pokles objemu krvi), hypotenziu (pokles krvného tlaku), dehydratáciu, poruchy krvotvorby, tráviace ťažkosti, zvýšenie LDL cholesterolu, zníženú toleranciu glukózy, hyponatrémiu (pokles krvného sodíka), bolesti hlavy, gynekomastiu a ďalšie.

Sartany

Sartany sú blokátory receptora pre angiotenzín II a spoločne s ACE inhibítormi patria medzi liečivá ovplyvňujúce účinok systému renín - angiotenzín - aldosterón. Patria medzi liečivá prvej voľby v liečbe vysokého krvného tlaku a rovnako sú indikované v liečbe srdcového zlyhania. Efekt ich liečby je porovnateľný s ACEI inhibítormi. Hlavnými predstaviteľmi sú losartan, valsartan a telmisartan.

Indikácie

Používajú sa predovšetkým v liečbe vysokého krvného tlaku a chronického srdcového zlyhania. Navyše majú uplatnenie v sekundárnej prevencii srdcového infarktu, cievnej mozgovej príhody a v prevencii a spomalení progresie ochorenia obličiek.

Nežiadúce účinky

Sartany majú veľmi nízky výskyt nežiaducich účinkov. Môže sa vyskytnúť hypotenzia (pokles krvného tlaku), akútne zlyhanie obličiek a hyperkaliémia (vysoká hladina draslíka v krvi).

Alfa1 blokátory

Ďalšími liečivami, ktoré možno použiť v liečbe vysokého krvného tlaku sú alfa1 blokátory, ktoré podobne ako beta blokátory pôsobia ako sympatolytiká. Ovplyvňujú viaceré telové systémy a obdobne sa delia na selektívne a neselektívne. Zaraďujeme k nim napríklad talazolín, fenoxybenzamín a prazosín. Používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku, na liečbu migrény a úzkostných stavov.

Indikácie

Alfa1 blokátory sú indikované v liečbe vysokého krvného tlaku, pri akútnom zvýšení krvného tlaku (hypertenzná kríza), na liečbu porúch centrálneho a periférneho prekrvenia (Raynaudova choroba, migréna), na liečbu úzkostných stavov pri postraumatickej stresovej poruche, na liečbu alkoholizmu a na liečbu dychovej tiesne u nezrelých novorodencov.

Nežiadúce účinky

Medzi nežiadúce účinky patrí posturálny pokles krvného tlaku (pokles krvného tlaku pri náhlej zmene polohy tela), zvýšenie srdcového tepu (tachykardia), zriedkavo spavosť a halucinácie.

Magnézium

Výborným pomocníkom pri liečbe krvného tlaku je horčík (magnézium). Nedostatok horčíka tiež vplýva na vznik hypertenzie. Najlepšie je horčík doplniť v strave. Nájdeme ho v pšeničných klíčkoch, obilí, ryži, banánoch, orechoch a listovej zelenine. Pri zvýšení krvného tlaku je vhodné užiť šumivé magnézium. Z liečiv v tabletkovej forme je veľmi účinný Magnerot. V prípade výraznejšieho vystúpenia krvného tlaku je účinné podanie magnézia injekčne do žily alebo do svalu (magnesium sulfuricum).

Indikácie

Magnézium je účinné pri liečbe vysokého krvného tlaku, angine pectoris, kŕčoch v lýtkach a tetánie (svalové zášklby).