Lieky - kardiovaskulárny systém

Vložte svoj text

Liečba ochorení srdca

Farmakológia srdcovo - cievneho systému obsahuje veľké množstvo liečiv. Zahŕňa liečbu ischemickej choroby srdca, anginy pectoris, srdcového infarktu, arytmií, zlyhávania srdca, vysokého krvného tlaku ďalších ochorení.

Beta blokátory

Najvýznamnejšou skupinou liečiv srdcovo - cievneho systému sú betablokátory. Pôsobia ako sympatolytiká - rušia účinok sympatikového nervového systému, čím ovplyvňujú viaceré telové systémy i srdce a cievy. Znižujú silu a frekvenciu srdcovej kontrakcie, znižujú vodivosť prevodového systému srdca a znižujú jeho excitabilitu (vzrušivosť). Delia sa na selektívne (vplývajú iba na srdcovo - cievny systém), neselektívne (vplývajú aj na ostatné telové systémy) a betablokátory s kombinovanými účinkami. Zaraďujeme k nim napríklad metoprolol, bisoprolol, propranolol a carvediol.

Indikácie

Betablokátoy sa používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku, na liečbu ischemickej choroby srdca, na liečbu srdcového zlyhania a liečbu arytmií. Mimo toho majú využitie v liečbe zvýšenej činnosti štítnej žľazy, nádoru drene nadobličky, glaukómu, úzkostných stavov, tremoru a ako profylaxia migrény.

Nežiadúce účinky

Medzi nežiadúce účinky betablokátorov patrí pokles srdcového tepu (bradykardia), zmeny plazmatických bielkovín (vzostup VLDL, triacylglycerolov a pokles HDL - paradoxne vyššie kardiovaskulárne riziko), maskovanie príznakov hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi), bronchospazmus (stiahnutie priedušiek), únava, ospalosť, depresia, príznaky z vysadenia liečiva a ďalšie.

Nitráty

Nitráty sú lieky prvej voľby v liečbe ischémie srdcového svalu. Podávajú sa ako záchranné liečivo pri objavení anginóznej bolesti a srdcového infarktu. Najvýznamnejším liečivom tejto skupiny je Nitroglycerín, ktorý sa podáva akútne pod jazyk. Nitráty znižujú spotrebu kyslíka srdcovým svalom a zlepšujú jeho okysličovanie, rozširujú cievy a tepny, čím zlepšujú krvný prietok. Možno ich podať perorálne (tablety), sublinguálne (pod jazyk), transdermálne (náplaste) alebo injekčne.

Indikácie

Nitráty sú indikované pri srdcovom infarkte, angine pectoris, hypertenznej kríze (zvýšenie krvného tlaku nad 210/130 mmHg) a akútnom zlyhaní ľavej srdcovej komory.

Nežiadúce účinky

Medzi nežiadúce účinky patrí bolesti hlavy, zrýchlenie srdcovej frekvencie a pokles krvného tlaku.

Blokátory vápnikových kanálov

Blokátory vápnikových kanálov znižujú tok kalcia cez membránu do bunky a tým spôsobujú dlhodobú dilatáciu (rozšírenie) hladkého svalu. Blokádou vápnikových kanálov klesá vodivosť a inotropia (sila sťahu) srdcového svalu, rozširujú sa koronárne tepny a bránia tak ďalším prejavom ischémie. Ovplyvnením SA a AV uzla potláčajú tachyarytmie. Roztiahnutie ciev v systémovom riečisku spôsobuje pokles tlaku krvi. K blokátorom vápnikového kanála zaraďujeme nifedipín, amlodipín, verapamil a diltiazem.

Indikácia

Používajú na liečbu anginy pectoris, vysokého krvného tlaku a arytmií.

Nežiadúce účinky

Môžu spôsobovať bolesť na hrudi, dýchavičnosť, búšenie srdca, zmeny na EKG, kožné reakcie a i.

Adrenalín

Adrenalín je liečivo, ktoré sa používa sa pri život ohrozujúcich stavoch ako zastavenie činnosti srdca, bronchospazmus (zúženie priedušiek) alebo závažných alergických reakciách. Pri kardiopulmonálnej resuscitácii (oživovaní) sa podáva 1 mg adrenalínu intravenózne (do žily) alebo intraoseálne (do kosti) opakovane každých 3 ‑ 5 minút až do návratu spontánnej cirkulácie. Adrenalín možno tiež podať intrakardiálne (do srdca) alebo intratracheálne (do priedušnice).

Indikácie

Podáva pri zástave srdca alebo závažných alergických reakciách (EpiPen). Rovnako má využitie pri bronchospazme (závažné zúženie priedušiek) a pri zástave povrchového krvácania.

Atropín

Atropín je liečivo zaraďujúce sa medzi parasympatolytiká - tlmí účinok parasymatikového nervového systému. Má vplyv na viaceré orgánové systémy a kardiológii má význam pri liečbe porúch srdcového rytmu. Okrem toho sa používa ako premedikácia pred celkovou anestéziou.

Indikácie

Liečba arytmií, premedikácia pred celkovou anestéziou, očné lekárstvo (vyvoláva rozšírenie zreničiek).

Nežiadúce účinky

Pri vysokých dávkach vyvoláva prehriatie tela, vyvolané blokádou potenia, zášklby a svalové kŕče, halucinácie, zmätenosť až stratu vedomia.

Diuretiká

Diuretiká sú liečivá zvyšujúce diurézu (vylučovanie moču). Používajú sa na liečbu opuchov, vysokého krvného tlaku a srdcového zlyhávania. Delíme ich na diuretiká pôsobiace v proximálnom tubule obličiek (acetazolamid), tiazidy (hydrochlórtiazid), diuretiká pôsobiace v Henleho kľučke (furosemid), kálium šetriace diuretiká - znižujú vylučovanie draslíka (spironolakton, amilorid) a osmotické diuretiká - zvyšujú vylučovanie vody (manitol). Diuretiká sú často zneužívané v športe pre zníženie telesnej hmotnosti náhlym úbytkom vody.

Indikácie

Používajú sa na liečbu opuchov, vysokého krvného tlaku, srdcového zlyhávania, na prevenciu obličkovej nedostatočnosti a pri poklese pečeňových funkcií.

Nežiadúce účinky

Užívanie diuretík sa spája s mnohými nežiadúcimi účinkami. Môžu spôsobovať metabolickú acidózu, metabolickú alkalózu, poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy, obličkové kamene, hypokaliémiu (pokles krvného draslíka), hyperkaliémiu (nárast krvného draslíka - život ohrozujúca komplikácia), poruchy centrálneho nervového systému - zmätenosť, ospalosť, hypovolémiu (pokles objemu krvi), hypotenziu (pokles krvného tlaku), dehydratáciu, poruchy krvotvorby, tráviace ťažkosti, zvýšenie LDL cholesterolu, zníženú toleranciu glukózy, hyponatrémiu (pokles krvného sodíka), bolesti hlavy, gynekomastiu a ďalšie.

ACE inhibítory

ACE inhibítory alebo tiež inhibítory enzýmu angiotenzín - konvertáza sú skupinou liečiv určených predovšetkým na liečbu vysokého tlaku krvi a srdcového zlyhávania. Princíp pôsobenia týchto liečiv je založený na ich ovplyvnení systému renín - angiotenzín - aldosteron, ktorý je zodpovedný za riadenie a stabilizovanie tlaku krvi. Znižujú krvný tlak, zlepšujú hospodárenie s vodou (zníženie opuchov) a uľavujú od príznakov srdcového zlyhávania. Zaraďujeme k nim kaptopril, enalapril, ramipril a ďalšie liečivá.

Indikácie

ACE inhibítory sa používajú predovšetkým na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcového zlyhávania a srdcového infarktu. Okrem toho majú uplatnenie v liečbe diabetickej neuropatie a chronického zlyhávania obličiek.

Nežiadúce účinky

Medzi nežiadúce účinky ACE inhibítorov patrí nízky krvný tlak (hypotenzia), suchý kašeľ, zvýšená hladina draslíka v krvi (hyperkaliémia), bolesť hlavy, závraty (vertigo), zvýšená únava, žalúdočná nevoľnosť a poruchy funkcie obličiek.

Vazodilatanciá

Vazodilatanciá sú lieky používajúce sa pri prejavoch ischémie horných a dolných končatín na organickom alebo funkčnom podklade. Niektoré sa používajú aj pri poruchách prekrvenia centrálneho nervového systému. Rozširujú cievy, čím zlepšujú prekrvenie tkanív. Znižujú ischemickú bolesť, napomáhajú hojeniu vredov predkolenia a defektov kože a slizníc. Zaraďujeme k nim talazolín, flunarizín, pentoxifylín a ďalšie.

Indikácie

Používajú sa na liečbu ischemickej choroby dolných končatín, pri Reynaudovej chorobe, na liečbu tinitu, vertiga, porúch sluchu a zraku cievneho pôvodu.

Nežiadúce účinky

Pri vysokých dávkach vyvolávajú pocit tepla, sčervenanie tváre, bolesť hlavy, pokles krvného tlaku, zvýšenie srdcového tepu, palpitácie, opuchy, nevoľnosť a zvracanie.