Vírusy

Vírusy sú vnútrobunkové parazity, schopné prežívať iba v hostiteľskej bunke. Ide o častice pozostávajúce z nukleovej kyseliny (DNA alebo RNA), vložené do proteínovej schránky. Vírusy infikujú živé bunky. Zaraďujeme ich medzi nebunkové organizmy. Veda o vírusoch sa nazýva virológia.

Virión

Virión je označenie pre kompletnú vírusovú časticu, ktorá je schopná infikovať hostiteľa a ďalej sa v ňom množiť.

Zloženie vírusu

Vírusy sa skladajú z dvoch hlavných častí:

Genetická informácia

Vírus obsahuje genetickú informáciu vo forme nukleovej kyseliny DNA alebo RNA.

Kapsid

Kapsid (nazývaný tiež hlavička) je proteínový obal, v ktorom je uložená genetická informácia.

Životný cyklus vírusov

Každý vírus má svoj životný cyklus:

Lytický cyklus

Ako lytický cyklus sa označuje taký životný cyklus vírusu, pri ktorom nastáva deštrukcia(lýza) hostiteľskej bunky. Tvorí ho:

Pokojová fáza

Vírus prežíva mimo hostiteľskej bunky v podobe kompletného viriónu.

Infekcia

Fáza infekcie má 4 časti:

1. Adsorpcia

Adsorpciou sa označuje prichytenie vírusovej častice (viriónu) na povrch bunky. Bunka musí byť citlivá na daný vírus - musí mať na povrchu charakteristické štruktúry, na základe ktorých ju virión rozpozná ako vhodného hostiteľa.

2. Penetrácia

Penetrácia je prienik nukleovej kyseliny do vnútra bunky. V prípade lytického cyklu preniká do bunky celý virión. Obal vírusu sa následne rozloží v cytoplazme.

3. Eklipsa

Eklipsia je fáza, v ktorej nie sú vo vnútri bunky viditeľné žiadne infekčné vírusové častice, takže nie je možné rozoznať, že je bunka infikovaná. Počas eklipsy prebiehajú biosyntetické procesy. Vírus využíva nukleosyntetický a proteosyntetický aparát hostiteľskej bunky na tvorbu vlastných enzýmov, štruktúrnych proteínov a na replikáciu vírusovej nukleovej kyseliny. V tejto fáze prebieha transkripcia génov z DNA vírusu. Všetky tieto procesy vedú k tvorbe nových viriónov.

4. Maturácia

Maturácia predstavuje dozrievanie a zostavovanie kompletných nových viriónov.

Uvoľnenie

Celý proces končí lýzou (zánikom) bunky a uvoľnením nových viriónov do prostredia, kde infikujú ďalšie bunky hostiteľa a proces sa opakuje. Bunku a jej štruktúry degraduje vírusový enzým lyzozým.

Lyzogénny cyklus

Ako lyzogénny cyklus sa označuje taký životný cyklus vírusu, pri ktorom nenastáva deštrukcia (lýza) hostiteľskej bunky. Ide o evolučne mladšiu formu vírusového životného cyklu, kedy sa vírusy naučili nezabíjať svojho hostiteľa.

Retrovírusy

Retrovírusy sú obalené RNA vírusy s jednovláknovou nukleovú kyselinou, ktoré sú schopné pomocou svojho enzýmu reverzná transkriptáza prepísať svoju genetickú informáciu do DNA, ktorú následne môžu včleniť do genómu hostiteľskej bunky. Medzi retrovírusy patrí napríklad vírus HIV.

Vírusové ochorenia

Medzi vírusové ochorenia zaraďujeme bradavice, papilómy, chrípku (influenza), žltačku (hepatitis), osýpky (morbilli), jednoduchý opar (herpes simplex), pásový opar (herpes zoster), detskú obrnu (poliomyelitis), ružienku (rubeola), zápal príučných žiaz (mumps), mononukleózu, besnotu (rabies), HIV, vírusovú gastroenteritídu, virálne hemoragické horúčky (Ebola), žltú horúčka, COVID-19 a ďalšie ochorenia.