Neurotransmitery

Neurotransmiter

Neurotransmiterje chemická látka, uvoľňovaná z nervového zakončenia na synapsii. Slúži na prenos impulzu cez synaptickú štrbinu a umožňuje tak ďalšie šírenie podráždenia v nervovom systéme alebo vyvolanie určitej reakcie (napr. sťah svalu, vyprázdnenie žľazy). Niektoré neurotransmitery majú súčasne charakter hormónov, vyskytujú sa aj mimo nervový systém (napr. cholecystokinín v tráviacom systéme) a môžu mať aj vzťah k iným systémom, napr. k imunitnému.

Delenie

Neurotransmitery delíme na základe ich účinku na:

Excitačné neurotransmitery

Excitačné neurotransmietry majú budivý účinok (napr. glutamát).

Inhibičné neurotransmitery

Inhibičné neurotransmitery majú tlmivý účinok (napr. GABA)

Významné neurotransmitery

K najznámejším neurotransmiterom patria noradrenalín (sympatický nervový systém), acetylcholín (parasympatický nervový systém), dopamín, serotonín, GABA, glutamát, glycín, neuropeptidy a iné.

Noradrenalín

Noradrenalín je hormón a neurotransmiter, zaraďovaný medzi stresové hormóny. Je vylučovaný dreňou nadobličiek. Funkciou noradrenalínu je umožniť organizmu krátkodobú zvýšenú aktivitu. Urýchľuje srdcový tep, zvyšuje rozklad glykogénu na jednoduchšie monosacharidy, rozťahuje cievy v kostrových svaloch a zvyšuje tak ich okysličovanie. Je neurotransmiterom sympatického nervového systému.

Acetylcholín

Acetylcholín je neurotransmiterom parasympatického nervového systému. Tvorí sa na presynaptickom zakončení neurónu pomocou enzýmu acetylcholíntransferáza. Po uvoľnení do synaptickej štrbiny a väzbe na receptory, je acetylcholín štiepený acetylcholínesterázou na cholín a kyselinu octovú. Tým stráca schopnosť pôsobiť ako neurotransmiter. Viaže sa na nikotínový a muskarínový receptor.

Dopamín

Dopamín je chemická látka prirodzene vznikajúca v mozgu. Funguje ako neurotransmiter, aktivuje dopamínové receptory. Dopamín je spájaný s príjemnými vnemami a motiváciou. Uvoľňuje sa pri prirodzených príjemných aktivitách ako napríklad príjem potravy, sex alebo fyzická aktivita a spája sa so vznikom závislosti. Nedostatok dopamínu sa pozoruje u pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Serotonín

Serotonínsa nachádza v tráviacej sústave, krvných doštičkách a centrálnej nervovej sústave. Pôsobí ako neurotransmiter - pomáha pri prenose nervových signálov a vazokonstriktor - látka, ktorá spôsobuje zužovanie ciev. Ovplyvňuje proces spánku a termoregulácie a je považovaný za hormón, ktorý prispieva k pocitu pohody a šťastia. Nedostatok serotonínu sa prejavuje sklesnutou náladou, depresiou a poruchami spánku.

GABA

Gaba funguje v nervovom systéme ako hlavný inhibičný neurotransmiter. Jej celý názov znie kyselina gama - aminomaslová. Úlohou GABY je tlmiť činnosť iných neurotransmiterov, čím upokojuje celý organizmus po fyzickej aj psychickej stránke. Uvoľňuje svalstvo a psychické napätie. Pri nedostatku GABA sa po psychickej stránke objavujú pocity úzkosti, stres, nervozita, poruchy koncentrácie, spánku a tiky svalov. Jej zvýšené hodnoty môžu spôsobovať ospalosť a dlhodobú únavu, stavy apatie, nízkej motivácie, zmeneného správania až depresie.

Glutamát

Opakom GABA je glutamát, ktorý je hlavným excitačným neurotransmiterom. Glutamátu vďačíme za správnu funkciu mozgu a prenos elektrických signálov z mozgu do zvyšku tela a naopak. Pri zvýšenom množstve glutamátu dochádza k odumieraniu neurónov v dôsledku excitotoxicity. Vysoká hladina glutamátu sa môže prejaviť ako epilepsia, ALS alebo Alzheimerova choroba. Nedostatok glutamátu sa môže prejaviť nespavosťou, problémami s koncentráciou a pocitmi psychickej únavy a vyčerpanosti. Fyzickým prejavom nízkej hladiny glutamátu môže byť znížená citlivosť a chuť jedla.

Excitotoxicita

Excitotoxicita je dej, počas ktorého odumierajú nervové bunky, pretože receptory, ktoré sú ich súčasťou, sú priveľmi stimulované veľkým množstvom excitačných neurotransmiterov.

Glycín

Gycín je aminokyselina, ktorá pôsobí ako inhibičný neurotransmiter v mozgovom kmeni (most a predĺžená miecha) a v mieche. V mieche a mozgovom kmeni zabezpečuje moduláciu činnosti motoneurónov a koordináciu miechových reflexov. Okrem toho pôsobí ako neutrotransmiter na sietnici a v sluchových dráhach. Pri väzbe na NMDA receptory má opačné - excitačné účinky.

Neuropeptidy

Neuropeptidy sú malé bielkovinové molekuly, umožňujúce vzájomnú komunikáciu neurónov. Ide o neurónové signálne molekuly, ktoré ovplyvňujú činnosť mozgu a tela špecifickým spôsobom. Sú zapojené v širokej škále mozgových funkcií, vrátane analgézie (tlmenie bolesti), odmeny, príjmu potravy, metabolizmu, rozmnožovania, sociálneho správania, učenia a pamäti.