Funkčný anti-aging

Funkčný anti-aging je nový, vedecký, medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá skutočnou prevenciou starnutia a skutočným omladením celého tela na úrovni buniek, tkanív, orgánov a všetkých biochemicky aktívnych molekúl, v kombinácii s aplikáciou poznatkov z funkčnej medicíny. Sme úplne prvým zdravotným inštitútom na svete, ktorý sa začal zaoberať funkčným anti-agingom. Naším hlavným cieľom vo funkčnom anti-agingu je zníženie biologického veku a optimalizácia zdravia všetkých zložiek tela a všetkých biologických funkcií.

Biologický vek je skutočný vek buniek, tkanív, orgánov a všetkých biochemicky aktívnych molekúl v ľudskom organizme a je odlišný od chronologického veku, ktorý sa určuje podľa dátumu narodenia. Biologický vek je možné cielenými, pozitívnymi faktormi znížiť a tým dosiahnuť skutočné omladenie tela na molekulovej, bunkovej, tkanivovej a orgánovej úrovni, DNA a epigenetickej úrovni a úrovni biochemicky aktívnych molekúl. Rovnako je ale možné, pri ignorovaní týchto faktorov (čo sa žiaľ deje z nevedomosti u väčšiny populácie), negatívnymi faktormi svoj biologický vek zvýšiť a svoje telo biologicky zostarnúť.

Funkčný anti-aging je extrémne dôležitý nie len z dôvodu poklesu biologického veku, ale rovnako aj z dôvodu optimalizácie zdravia, prevencie a liečby ochorení. Vyšší biologický vek sa spája s vyšším rizikom ochorení, obezitou a celkovým narušením optimálneho zdravia organizmu. Zníženie a udržanie nízkeho biologického veku je preto extrémne dôležité v optimalizácii celkového zdravia, prevencii a liečbe ochorení.


Prečo je prevencia starnutia dôležitá a ako súvisí s rozvojom ochorení?


Rozdiel medzi biologickým a chronologickým vekom človeka

Biologický vek sa môže veľmi významne odlišovať od chronologického veku, pričom tento rozdiel môže predstavovať roky až desaťročia. Chronologický vek sa určuje podľa dátumu narodenia človeka a je nemenný. Skutočným vekom ľudského tela je ale biologický vek - reálny vek všetkých buniek, tkanív, orgánov, DNA, epigenómu a všetkých biochemicky aktívnych molekúl. Biologický vek môžeme na rozdiel od chronologického veku zmeniť pozitívnym (zníženie biologického veku) alebo negatívnym spôsobom (zvýšenie biologického veku). Naším cieľom je znížiť biologický vek našich klientov a dosiahnuť skutočné omladenie všetkých buniek, tkanív, orgánov, DNA, epigenómu a biochemicky aktívnych molekúl.

Dvaja ľudia s rovnakým chronologickým vekom môžu mať úplne odlišný biologický vek. Napríklad obaja títo ľudia majú chronologický vek 30 rokov, no jeden z nich má biologický vek 37 rokov a druhý z nich má biologický vek 24 rokov. Biologický vek nesúvisí s genetikou, ale s epigenetickými zmenami a dokážeme ho pozitívnymi faktormi znížiť, čím dosiahneme skutočné omladenie buniek, tkanív, orgánov, DNA, epigenómu a všetkých biochemicky aktívnych molekúl tela. Naopak, ak človek svojmu biologickému veku nevenuje pozornosť, môže negatívnymi faktormi nevedomky spôsobiť zostarnutie svojho tela na všetkých úrovniach.

Priebeh starnutia počas života

Starnutie je proces, ktorý začína v úplnom zárodku života, pri splynutí vajíčka a spermie. Bunky sa začínajú diferencovať a špecializovať, aby vytvorili ľudské telo. Vývoj embrya a plodu a následne rast dieťaťa v rannom detstve a v adolescencii, je v skutočnosti časom, kedy ľudské telo starne najrýchlejšie, pretože dochádza k jeho rapídnemu vývoju v dospelého jedinca. V tomto čase je ale starnutie pozitívne a vedie k diferenciácii (špecializácii) buniek, tkanív a orgánov a k plnému dozrievaniu všetkých biologických funkcií.

Akonáhle človek dosiahne dospelosť, biologický vek za naďalej zvyšuje, no menej rapídnym tempom. Paradoxne je to ale čas, kedy začíname starnutie svojho tela vnímať. Dôvodom je, že naše telo v čase dospelosti už viac nesmeruje k vývoju a dozrievaniu, ale naopak k postupnému zániku a smrti. V období okolo 30. roku života na sebe začíname vnímať prvé známky starnutia a začíname si uvedomovať smrteľnosť svojho tela. Postupom veku sa známky starnutia stupňujú a mimo šedivých vlasov, vrások a ochabnutia pleti, sa začínajú objavovať aj zdravotné problémy - zhoršenie zraku a sluchu, bolesti kĺbov, zvýšenie krvného tlaku, ateroskleróza, zhoršenie pamäti, demencia... Vo vyššom veku okolo 50 - 70 rokov začínajú známky starnutia naberať na obrátkach a málokto si v tomto čase ešte zachová plné, optimálne zdravie. 

Dĺžka života (lifespan) verzus dĺžka života prežitá v plnom, optimálnom zdraví (healthspan)

Priemerná dĺžka života vo svete je v súčasnosti omnoho vyššia ako tomu bolo pred 50 alebo 100 rokmi. To ale neznamená, že sa zvýšila aj kvalita prežitých rokov. Žijeme síce dlhšie, no väčšina populácie prežije veľkú časť života v ochorení a nie v plnom, optimálnom zdraví. V priemere je to až 20 - 30 rokov. V minulosti človek prežíval väčšinu svojho života v plnom zdraví a neskôr nastal rýchly prechod od ochorenia k smrti. Človek žil väčšinu svojho života v plnom, optimálnom zdraví (healthspan) a iba veľmi krátku časť života prežil v ochorení. Za predĺženie priemernej dĺžky života vďačíme pokroku v medicíne, liekom, operáciám a ďalším lekárskym zákrokom. Tieto medicínske postupy skutočne predlžujú život (lifespan), ale zároveň významne predlžujú čas, prežitý v ochorení a skracujú čas, prežitý v plnom, optimálnom zdraví (healthspan).

Dĺžka života (lifespan) odráža celkový počet prežitých rokov - dĺžku života v plnom zdraví aj dĺžku života v ochorení. Dĺžka života prežitá v plnom, optimálnom zdraví (healthspan) odráža počet rokov, prežitých v plnom zdraví bez akéhokoľvek ochorenia. Dĺžka života v plnom, optimálnom zdraví (healthspan) sa v súčasnosti v skutočnosti významne skracuje a je nižšia ako pred 50 - 100 rokmi. To znamená, že síce žijeme dlhšie, no kvalita nášho života je podstatne znížená. Väčšina ľudí prežije väčšinu života s jedným alebo viacerými chronickými ochoreniami a je odkázaná na dlhodobé užívanie liekov a ďalšie medicínske postupy.

Ďalším faktorom je, že v minulosti dochádzalo často k skorým úmrtiam už pri narodení alebo v detskom veku, z dôvodu ochorení, na ktoré v tom čase ešte neexistovali lieky. Ľudia sa ale často dožívali vysokého veku - 90 a viac rokov. Dnes je dožitie do takto vysokého veku skôr raritou. Priemerne ľudia zomierajú v omnoho nižšom veku. To znamená, že priemerne vychádzala dĺžka života (lifespan) kvôli novorodeneckej a detskej úmrtnosti nižšia ako v súčasnosti, no dĺžka života prežitá v plnom, optimálnom zdraví (healthspan) u ľudí, ktorí nezomreli pri pôrode a prežili detské ochorenia alebo sa im vyhli, bola omnoho vyššia ako dnes.

Medicínsky pokrok je omnoho ďalej ako pred 50 alebo 100 rokmi, no napriek tomu, prežívame veľkú časť života nie v zdraví, ale v ochorení. Dokážeme v priemere žiť do vyššieho chronologického veku, no náš biologický vek je v priemere vyšší, čo vedie v narušeniu optimálneho zdravia a rozvoju ochorení. Našťastie, dnes už máme obrovské množstvo odborných vedomostí a štúdií, na základe ktorých vieme plne optimalizovať zdravie a znížiť biologický vek. Nanešťastie im ale málokto vo svete venuje pozornosť. Naším cieľom v Inštitúte zdravia a cieľom funkčného anti-agingu je znížiť biologický vek a nie len predĺžiť život (lifespan) a chronologický vek, ale rovnako predĺžiť život, prežitý v plnom, optimálnom zdraví (healthspan).

Starnutie ako hlavný rizikový faktor všetkých známych ochorení

Starnutie - zvýšenie biologického veku je hlavný rizikovým faktorom všetkých známych ochorení. Pokiaľ je ľudské telo biologicky staršie, je omnoho náchylnejšie na rozvoj ochorení a liečba vzniknutých ochorení je náročná. Mladé telo má vysoký liečebný a regeneračný potenciál. Postupom veku - pri zvýšení biologického veku, sa tento liečebný a regeneračný potenciál tela významne znižuje. Dôvodom je zostarnutie a poškodenie zdravia telesných buniek a biochemicky aktívnych molekúl a rovnako zostarnutie a poškodenie zdravia kmeňových buniek. Kmeňové bunky sú bunky tela, ktoré pravidelne obnovujú bunky, tkanivá a orgány ľudského tela a zabezpečujú zdravie. Významnú úlohu majú najmä v nahradzovaní poškodených a zostarnutých buniek tela. Pokiaľ kmeňové bunky zostarnú a dôjde k ich poškodeniu, zníži sa ich regeneračný potenciál na obnovu poškodených buniek, tkanív a orgánov a celkovo sa zníži ich množstvo. To má za následok poškodenie zdravia a rozvoj ochorení, v dôsledku narušenej regeneračnej schopnosti tela.

Vysoký biologický vek, starnutie a poškodenie zdravia buniek a biochemicky aktívnych molekúl, vedie k poškodeniu životne nevyhnutných, fyziologických procesov, čo má za následok rozvoj ochorení. Starnutie je rizikovým faktorom všetkých známych civilizačných ochorení - srdcovo-cievne ochorenia, cukrovka 2. typu, autoimunitné ochorenia, neurologické ochorenia, ochorenia tráviaceho systému, ochorenia dýchacieho systému, metabolické ochorenia, hormonálne poruchy, poruchy imunity, psychické zmeny a mnohé ďalšie. Zníženie biologického veku a spomalenie starnutia je dôležitou prevenciou rozvoja týchto ochorení a rovnako predstavuje veľmi dôležitý význam v liečbe a obnovení plného, optimálneho zdravia organizmu.


Prečo klasický anti-aging nefunguje?


Zameranie na povrchové, zdanlivé omladenie kože a tváre a ignorovanie skutočného starnutia celého zvyšku ľudského tela - všetkých buniek, tkanív a orgánov

Klasický, doposiaľ známy anti-aging, sa zameriava iba na povrchové omladenie ľudského tela, pričom organizmus tela v skutočnosti starne ďalej. Jeho primárnym cieľom je zvyčajne iba omladenie kože a vonkajšieho vzhľadu človeka. Zahŕňa predovšetkým zákroky estetickej medicíny, ako aplikáciu botulotoxínu, výplne kyseliny hyalurónovej, laserovú liečbu a plastické operácie. Napriek tomu, že tieto zákroky môžu dosiahnuť povrchové omladenie, nikdy nezabezpečia skutočné omladenie buniek, tkanív a orgánov. Na to, aby sme dosiahli skutočné omladenie tela, potrebujeme pracovať na omladení a prevencii starnutia všetkých buniek, tkanív, orgánov a orgánových systémov ľudského tela, nie len na omladení kože. Rovnako je potrebné myslieť aj na omladenie a zlepšenie funkcie všetkých biochemicky aktívnych molekúl tela, ktoré sú rovnako nevyhnutné na vykonávanie správnych funkcií organizmu. Zostarnutie a narušenie funkcie biochemicky aktívnych molekúl, vedie k narušeniu optimálneho zdravia a rozvoju chronických ochorení.

Zákroky estetickej medicíny a plastickej chirurgie fungujú naozaj iba na povrchovom, vizuálnom omladení tkanív. Tkanivá, ktoré sa týmito zákrokmi omladzujú, v skutočnosti nemladnú, zostávajú rovnako staré a starnú ďalej, iba vizuálne pôsobia mladšie vďaka aplikácii cudzorodých látok alebo chirurgickému zásahu. Určité omladenie kože je možné použitím laseru, no ani toto omladenie nie je dostatočné na skutočné omladenie kože a zníženie biologického veku. Jedinou, skutočnou prevenciou starnutia a omladzujúcou metódou tela je funkčný anti-aging, zníženie biologického veku a omladenie všetkých buniek, tkanív, orgánov, orgánových systémov, DNA, epigenómu a biochemicky aktívnych molekúl ľudského tela.


Potencionálne nebezpečný a finančne náročný biohacking, anti-aging a snaha o dlhodobé udržanie mladosti

Mnohí ľudia, najmä v zahraničí, začali v snahe o dlhodobé udržanie mladosti a zníženie biologického veku, užívať rôzne potencionálne nebezpečné lieky a podstupovať rôzne, rovnako potencionálne nebezpečné zákroky. Trendom v biohackingu je napríklad užívanie rastového hormónu, ktoré môže mať potencionálne veľmi nebezpečné dôsledky a užívanie lieku metformínu, ktorý znižuje hladinu krvného cukru a bežne sa používa na liečbu cukrovky 2. typu, no jeho užívanie má negatívne metabolické dôsledky na zdravie organizmu. Ďalšími trendami sú užívanie peptidov alebo ich aplikovanie v injekčnej forme, ktoré môže mať rovnako negatívne dôsledky na zdravie a starnutie cieli iba vo veľmi obmedzenej miere, a podávanie kmeňových buniek a exozómov. Všetky tieto liečebné metódy majú svoje potencionálne riziká, nie sú telu prirodzené a ide o prehnanú snahu o udržanie mladosti, manipuláciu celkového zdravia organizmu, užívaním kokteilu rôznych syntetických látok alebo transplantáciou cudzorodých kmeňových buniek.

Tieto metódy sú potencionálne nebezpečné, nezabezpečujú skutočné omladenie všetkých buniek, tkanív, orgánov, DNA, epigenómu a všetkých biochemicky aktívnych molekúl, na starnutie vplývajú iba čiastkovo, a preto je ich efekt významne obmedzený. Nehovoriac o tom, že sú finančne náročné a z dlhodobého hľadiska si ich môže dovoliť využívať iba malá skupina ľudí na svete. Navyše, napriek ich vysokej cene, nie sú tieto metódy overené, často nevedú k želeným výsledkom alebo zabezpečia iba čiastkový výsledok a ide o experimentovanie a hazardovanie so zdravím. Ak chceme ľudské telo skutočne omladiť a dosiahnuť pokles biologického veku, je možné dosiahnuť to telu plne prirodzenými a bezpečnými metódami, ktoré navyše podporujú celkové zdravie organizmu. Existujú už početné klinické štúdie, ktoré potvrdzujú účinnosť týchto metód. V Inštitúte zdravia nám záleží nie len na prevencii starnutia, ale aj na celkovom zdraví našich klientov. 

Zníženie biologického veku, spomalenie starnutia, reverzné starnutie a skutočné omladnenie


Zníženie biologického veku, spomalenie starnutia, reverzné starnutie a skutočné omladenie celého tela - všetkých molekúl, DNA, epigenómu, buniek, tkanív a orgánov

Biologický vek buniek, tkanív, orgánov, DNA, epigenómu a biochemicky aktívnych molekúl je možné znížiť úplne prirodzenými a bezpečnými metódami. V Inštitúte zdravia sa zameriavame na funkčný anti-aging, ktorý zahŕňa zníženie biologického veku, spomalenie starnutia, reverzné starnutie, skutočné omladenie a optimalizáciu zdravia celého tela. Pomôžeme vám nie len spomaliť rýchlosť starnutia, ale dokonca vám umožníme obnoviť vašu mladosť. Vychádzame z najnovších vedeckých poznatkov z anti-aging medicíny, funkčnej medicíny, epigenetiky, nutrigenomiky a imunológie, z najnovších klinických štúdií o kmeňových bunkách a z ďalších medicínskych poznatkov. Vďaka nám znížite váš biologický vek, dosiahnete mladosť a zdravie všetkých vašich molekúl, buniek, tkanív a orgánov a predĺžite váš čas, prežitý v plnom, optimálnom zdraví (healthspan). Zároveň budete pôsobiť preventívne voči rozvoju všetkých známych ochorení.

Pomocou našich odborných poznatkov dokážete znížiť váš biologický vek o 2 - 10 rokov už v priebehu niekoľkých mesiacov od začiatku dodržiavania nášho programu na zníženie biologického veku. Zároveň môžete popri znížení biologického veku optimalizovať zdravie vašich vlastných kmeňových buniek, ktoré majú obrovský potenciál pre anti-aging, prevenciu a liečbu ochorení, pre ich schopnosť regenerácie poškodených buniek, tkanív a orgánov. Okrem toho sa môžete popri znížení biologického veku rozhodnúť zároveň optimalizovať vaše zdravie a pôsobiť preventívne voči rozvoju chronických, civilizačných ochorení. Kombinácia týchto liečebných programov vám zabezpečí nie len skutočné omladenie na molekulovej, bunkovej, tkanivovej, orgánovej, DNA, epigenetickej a biochemickej úrovni tela a zníženie biologického veku, ale zároveň vám predĺži život, prežitý v plnom, optimálnom zdraví (healthspan).

Dosiahnutie a udržanie plného, optimálneho zdravia organizmu, prevencia a liečba ochorení vďaka poklesu biologického veku a funkčnému anti-agingu

Významným pozitívnym dôsledkom zníženia biologického veku je zlepšenie celkového zdravia organizmu a prevencia ochorení v budúcnosti. Zostarnuté bunky, tkanivá, orgány a biochemicky aktívne molekuly v sebe akumulujú poškodenia, ktoré postupom času vedú k poškodeniu funkcie, poklesu zdravia a rozvoju ochorení. Starnutím sa navyše poškodzuje zdravie DNA molekuly (dochádza k DNA zlomom pri delení buniek) a zdravie epigenómu, ktorý ma extrémne dôležitú funkciu nie len v prevencii starnutia, ale aj v prevencii a liečbe ochorení. Znížením biologického veku sa chránite pred chronickými, civilizačnými ochoreniami - srdcovo-cievne ochorenia, metabolické ochorenia, cukrovka 2. typu, autoimunitné ochorenia, onkologické ochorenia, neurologické ochorenia, poškodenie zmyslových orgánov, demencia, hormonálne poruchy, neplodnosť, ochorenia tráviaceho systému, ochorenia dýchacieho systému a mnohé ďalšie.

Získanie optimálnej hmotnosti, ideálneho tela, mladosti tkanív a biologických funkcií

Vďaka funkčnému anti-agingu a zníženiu biologického veku všetkých vašich buniek, tkanív, orgánov, DNA, epigenómu a biochemicky aktívnych molekúl, zlepšíte aj celkové zloženie vášho tela (pomer tuku, svalovej hmoty, vody a tkanív), získate ideálnu hmotnosť, omladíte kožu a tkanivá celého tela a tváre, odvrátite alebo spomalíte šedivenie a rednutie vlasov, redukujete už existujúce vrásky a zabránite vzniku nových vrások a poškodeniu pleti, zlepšíte celkové zdravie a mladosť kože a tkanív tváre a zlepšíte prekrvenie vašich tkanív, čím dosiahnete nie len omladenie na molekulovej, bunkovej, tkanivovej a orgánovej úrovni tela, ale rovnako aj omladenie vášho celkového vonkajšieho vzhľadu. Rovnako odvrátite starnutie zmyslov (zhoršenie zraku a sluchu), rednutie kostí (osteoporóza) a ďalšie negatívne zmeny, ktoré sa spájajú so starnutím. Zlepšíte nie len vaše celkové zdravotné parametre, ale skutočne sa stanete biologicky mladším zvonku i zvnútra.